LABORATORIUM

Badania gruntów i kruszyw

skład ziarnowy - analiza granulometryczna, krzywa uziarnienia
wskaźnik różnoziarnistości i krzywizny, współczynnik filtracji
wskaźnik piaskowy
• wskaźnik nośności CBR
zawartość siarki
zawartość zanieczyszczeń obcych
wilgotność
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu (wg metody Proctora)
wilgotność optymalna (wg metody Proctora)
• granice konsystencji: płynności, plastyczności
wskaźnik plastyczności
zawartość zanieczyszczeń organicznych
odczyn pH
zawartość węglanów wapnia
kapilarność bierna
• oznaczenie gęstości i nasiąkliwości

Badania betonów i stabilizacji pobranie i wykonanie próbek wraz z pielęgnacją w warunkach normowych

badanie konsystencji mieszanki betonowej
badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
badanie wytrzymałości na ściskanie
badanie nasiąkliwości
badanie wodoprzepuszczalności
badanie mrozoodporności
opracowanie recept laboratoryjnych

 

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mieszanek MCE

uziarnienie mieszanki kruszyw - ekstrakcja
zawartość asfaltu
• gęstość, gęstość objętościowa
zagęszczenie warstwy z wykonaniem próbek Marshalla
• oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni
stabilność i odkształcenie
rozciąganie pośrednie
odporność na działanie wody i mrozu – ITSR
moduł sztywności
 badanie sczepności warstw – badanie wytrzymałości na ścinanie połączenia warstw asfaltowych w aparacie Leutnera (test Leutnera)
• określenie grubości warstw nawierzchni

MASZ PYTANIE? SKONTATUJ SIĘ z nami: 600957085, biuro@labomatest.pl